โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศขอแจ้งเลืุ่อนประกาศรายชืุ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิถณความรู้ ความสามารถิ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิณ

รายละเอียด :  

ประกาศขอแจ้งเลืุ่อนประกาศรายชืุ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิถณความรู้ ความสามารถิ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิณ จากเดิมภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เป็นภายในวันที่ 13 กรกรฏาคม 2561เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   207
วันที่ :   9 กรกฎาคม 2561 เวลา :   11:02