ชื่อเรื่อง :   ประกาศขอแจ้งเลืุ่อนประกาศรายชืุ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิถณความรู้ ความสามารถิ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิณ

รายละเอียด :  

ประกาศขอแจ้งเลืุ่อนประกาศรายชืุ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิถณความรู้ ความสามารถิ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิณ จากเดิมภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เป็นภายในวันที่ 13 กรกรฏาคม 2561


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   224

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   9 กรกฎาคม 2561 เวลา :   11:02


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503