ชื่อเรื่อง :   ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Download
อ่าน :   71

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   9 กรกฎาคม 2561 เวลา :   16:07


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503