ชื่อเรื่อง :   (ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคไต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด :  

(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคไต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


เอกสารแนบ 1 :   ประกาศราคากลาง

เอกสารแนบ 2 :   ร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกยา

เอกสารแนบ 3 :   ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศประกวดราคา


อ่าน :   295

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   8 มิถุนายน 2561 เวลา :   16.30


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503