โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

กลยุทธ์
1.พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ Excellence Center สาขาโรคหัวใจระดับ2 ด้านความเชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ

 

2.พัฒนาด้านการรักษาพยาบาล 8 กลุ่มโรค

 

-กลุ่มที่ 1 สหสาขาวิชาชีพสูติ-นรีเวชกรรม : Ectopic pregnancy , Criminal Aboryion,Partum Hemorrhage

 

-กลุ่มที่ 2 สหสาขาวิชาชีพศัลยกรรม : มะเร็งเต้านม

 

-กลุ่มที่ 3 สหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม : Sepsis AMI Stroke COPD UBIB

 

-กลุ่มที่ 4 สหสาขาวิชาชีพกุมารเวชกรรม : โรคไข้เลือดออก

 

-กลุ่มที่ 5 สหสาขาวิชาชีพออร์โธปิดิกส์ : ข้อเข่าติดหลังผ่าตัด

 

-กลุ่มที่ 6 สหสาขาวิชาชีพโสต ศอ นาสิก จักษุ : ไทรอยด์ ต้อกระจก

 

-กลุ่มที่ 7 ทั่วไป : เบาหวาน ความดัน โรคไต วัณโรค HIV/AIDS จิตเวช ทันตกรรม

 

-กลุ่มที่ 8 การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย

 

3.พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง/ความปลอดภัย

 

4.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ และมีสมรรถนะในงานสูงขึ้น รวมทั้งเป็นผู้นำในการเรียนรู้

 

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี และการจัดการด้านสารสนเทศ เพื่อตอบสนองระบบบริการและบริหาร

 

6.พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ

 

7.เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บริหารสินทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน